กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

31/8/2564 11:47:04น. 811
ทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 -17.00 น.งานธุรการ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นแนวทางการประเมินและพัฒนาองค์กร ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 ที่กำหนดเป้าหมายสู่ความสำเร็จของการดำเนินงานตามพันธกิจหลักด้านผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ภายใต้ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคตตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งกำหนดเป้าประสงค์เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) โดยมียุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข

       โดยได้รับเกียรติจากดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้มอบนโยบาย วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานระดับมหาวิทยาลัยพะเยา และนางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้นำเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 ทั้งนี้ บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้ร่วมกันทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะจากผู้บริหารอีกด้วย   

facebooktwitterline


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
31/8/2564 11:47:04น. 811
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

#sdg3 #sdg4 #sdg5

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน