ครบรอบ 19 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 15 กันยายน 2564

17/9/2564 11:31:01น. 253
วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 15 กันยายน 2564

เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 15 กันยายน 2564   คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดให้มีกิจกรรม ดังนี้

เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่สร้างผลงานด้านวิชาการ  การวิจัย และการบริการวิชาการให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ ในปี 2564  หลังจากนั้นเป็นพิธีทำบุญ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ บุคลากร นิสิตและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  เพื่อความเป็นศิริมงคล

เวลา 10.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยอาจารย์แสงเดือน วงศ์ใหญ่ เกี่ยวกับ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF)  ณ ห้องประชุม 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่มีผลงานดังกล่าว ดังนี้
          
1. อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 เจ้าของผลงานจดอนุสิทธิบัตรและผลงานสิทธิบัตรการออกแบบ "หุ่นจำลองรกและสายสะดือผ้า (Cloth Placenta and Cord Model) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยพะเยา กำลังดำเนินการจดลิขสิทธิ์ผลงาน ได้แก่ ดร.ปาณิสรา หลีค้วน สาขาวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์
          2.อาจารย์ดีเด่นด้านการสอน เป็นผู้ที่ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา  (UP-PSF) ประจำปี 2564 ระดับที่ 2 ได้แก่ อาจารย์แสงเดือน วงศ์ใหญ่ สาขาวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์  และ  อาจารย์ลินยา เทสมุทร สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และ ผู้สูงอายุ

          เวลา 11.00 น  พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563  และ ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
17/9/2564 11:31:01น. 253
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


ครบรอบ 19 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 15 กันยายน 2564

#วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #15 กันยายน 2564 #ครบรอบ19ปี


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน