หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO14065: 2006 สามารถให้การรับรองหน่วยงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมฯ

21/9/2564 16:17:37น. 3256
University of Phayao ISO14065: 2013
รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มีมติรับรองหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยทีมงานผู้ตรวจประเมิน นำโดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ หัวหน้าหน่วยรับรองฯ ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ ดร.วนาวัลย์ ปรากฎ และ อ.พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ จึงทำให้หน่วยรับรองฯ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ตามมาตรฐาน ISO 14065: 2013 และให้การรับรองรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร (Carbon Footprint of Organization: CFO) (ISO 14064-1: 2006) ได้มากกว่า 7 ขอบข่าย และ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) (ISO 14064-2: 2006) ได้มากกว่า 10 ขอบข่าย ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศไทย
หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ถือเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) รวมถึงกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยให้สามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานระดับสากล และสามารถรับรองรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับภาคเอกชนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้ นับเป็นอีกบทบาทหนึ่งของมหาวิทยาลัยพะเยาในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกตามปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ต่อไป     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
21/9/2564 16:17:37น. 3256
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO14065: 2006 สามารถให้การรับรองหน่วยงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมฯ

#คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao #SEEN UP
#sdg8 #sdg9 #sdg11 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน