คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบัน “ดีเด่น” ด้าน ผลิตนักกายภาพบำบัด เพื่อ ควบคุมยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๔

27/9/2564 10:23:06น. 361
UPPT tobacco Control 1

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ นายกสภากายภาพบำบัด ในนาม เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สภากายภาพบำบัด ได้มอบโลห์เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันการศึกษา ผู้ผลิตนักกายภาพบำบัด ที่มีบทบาทในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ระดับดีเด่นพร้อมทั้งได้มอบ ประกาศนียบัตร เพื่อแสดงว่า คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความร่วมมือและมุ่งมั่นพัฒนา นักกายภาพบำบัด เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ อีกด้วย ขอแสดงความยินดี ในความมุ่งมั่นพัฒนานิสิตกายภาพบำบัด ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของนักวิชาชีพด้านสุขภาพและประชาชนทั่วไปในการไม่สูบบุหรี่ และมีบทบาทโด่เด่นในการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ในการควบคุมการบริโภคยาสูบในทุกมิติ ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ.ณิชาภา พาราศิลป์ ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ.ศิรินทิพย์ คำฟู ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.กภ.พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์ รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากร คณะสหเวชศาสตร์ทุกท่าน ที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการผลิตนักกายภาพบำบัด ที่มีความรู้ควาสามารถและเป็นแบบอย่างที่ดี มาอย่างต่อเนื่อง ดังปณิธาน ของ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ว่า ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ํYuttana Mundee   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   
27/9/2564 10:23:06น. 361
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบัน “ดีเด่น” ด้าน ผลิตนักกายภาพบำบัด เพื่อ ควบคุมยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๔

#คณะสหเวชศาสตร์
#sdg1 #sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน