โครงการ AUN-QA implementation and Gap Analysis ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

7/10/2564 9:35:14น. 1833
AUN QA
กองบริการการศึกษา จัดโครงการ AUN-QA implementation and Gap Analysis ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2564 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กัญคดา อนุวงศ์ บรรยาย เรื่อง Overview of AUN-QA Model and Concept จากนั้นเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Criteria and Implementation - Workshop: QA practice and Gap Analysis (Criteria 1-2) โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย
วิทยากรภายนอก
- รองศาสตราจารย์ ดร.กัญคดา อนุวงศ์ AUN QA Lead Assessor ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล AUN QA Assessor ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย และอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเป็นผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ที่ขึ้นทะเบียนโดย ทปอ.
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์ อาจารย์ประจำสำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเป็นผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ที่ขึ้นทะเบียนโดย ทปอ.
- รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ที่ขึ้นทะเบียนโดย ทปอ.
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร ผู้ช่วยคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ที่ขึ้นทะเบียนโดย ทปอ.
วิทยากรภายใน
- ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
- ผศ.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี
- นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี
- ผศ.ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ
- ผศ.ดร.สรายศ ร่าเริงใจ ประธานหลักสูตร วท.บ.เทคนิคการแพทย์
- ดร.สรชัย คำแสน อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN-QA และเข้าใจเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร และสามารถวิเคราะห์หาจุดที่
ควรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) พร้อมทั้งเตรียม
ความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณาจารย์ผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการ AUN QA Overview (Version 4.0) จำนวนทั้งสิ้น 183 คน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นพรัตน์ ใจหมั่น   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
7/10/2564 9:35:14น. 1833
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการ AUN-QA implementation and Gap Analysis ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

#AUN QA
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน