SEEN ลงนาม MOU ร่วม บ.เอกชน SOLIS Energy Co., Ltd.

15/10/2564 14:55:14น. 1952
University of Phayao
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงด้านวิชาการ การศึกษา และการวิจัย ร่วมกับ บริษัท SOLiS Energy Co., Ltd. โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งส่งเสริม การดำเนินกิจกรรมและโครงการ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนด้วยการสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นวิชาชีพให้เข้มแข็ง รวมถึงการร่วมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนต่อไป


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
15/10/2564 14:55:14น. 1952
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN ลงนาม MOU ร่วม บ.เอกชน SOLIS Energy Co., Ltd.

# มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao #SEEN UP
#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน