สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกงาน (ภาคโรงพยาบาลชุมชน) ปีการศึกษา 2564

9/11/2564 16:35:38น. 2464
     สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกงาน (ภาคโรงพยาบาลชุมชน) ปีการศึกษา 2564
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกงาน (ภาคโรงพยาบาลชุมชน) ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. รูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team
     การจัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกงาน (ภาคโรงพยาบาลชุมชน) ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ทบทวนองค์ความรู ้และทักษะด้านวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน รวมถึงเข้าใจ วัตถุประสงค์กฎระเบียบ และแนวทางการฝึกงานตามเกณฑ์ประเมินผลในคู่มือการฝึกงานภาคโรงพยาบาลชุมชนสำหรับการฝึกงานวิชาชีพในรายวิชา 324492 การฝึกงานวิชาชีพ ภาคการศ ึกษา 2/2564ของนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน ระยะเวลาการฝึกงาน จำนวน 8 สัปดาห์ตั้งแต่ วันที่15 พฤศจิกายน 2564 –7 มกราคม 2565โดยมีลักษณะกิจกรรมในโครงการ มีดังนี้
1) ชี้แจงสิ่งที่คาดหวังจากนิสิตฝึกงานของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาอนามัยชุมชน โดย ดร.สุทธิชัย ศิร ินวล
2) ชี้แจงแนวทางการฝึกงาน และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานวิชาชีพ โดย ผศ.ดร.ประจวบ แหลมหลัก
3) ชี้แจงคู่มือการฝึกงานตามแผนกที่นิสิตฝึกงาน โดย ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว
4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการฝึกงานวิชาชีพ โดย อ.ณรงค์ใจเที่ยงและคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ
***ดำเนินรายการโดย อ.ณรงค์ใจเที่ยง
ผลการอบรมโครงการพบว่า นิสิตของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 100และมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมระดับมาก  


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์พรพนา สมจิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์พรพนา สมจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
9/11/2564 16:35:38น. 2464
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกงาน (ภาคโรงพยาบาลชุมชน) ปีการศึกษา 2564

#คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #สาสุขพะเยา # มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao #PHUP #SDG3 #SDG4 #SDG17
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน