โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meeting

16/11/2564 16:22:22น. 1115
แนะแนวสัญจรออนไลน์
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา จัดโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พูดคุยในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยพะเยา ยุค Next Normal” และร่วมพูดคุยกับครูแนะแนว หลังจากนั้น เป็นการบรรยาย ในหัวข้อ การรับเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ช่วงสุดท้าย เป็นการพูดคุยกับคณบดีทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย
1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
3.กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวได้ทราบนโยบายและขั้นตอนการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและสถานศึกษา
และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจรทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 400 คน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กชามาส คำแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
16/11/2564 16:22:22น. 1115
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meeting

#แนะแนวสัญจรออนไลน์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน