คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meeting

17/11/2564 17:13:00น. 707
คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meeting

เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ เข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meeting

ซึ่งโครงการจัดขึ้นโดยกองบริหารการศึกษา โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พูดคุยในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยพะเยา ยุค Next Normal” และร่วมพูดคุยกับครูแนะแนว หลังจากนั้น เป็นการบรรยาย ในหัวข้อ การรับเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ช่วงสุดท้าย เป็นการพูดคุยกับคณบดีทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย
1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
3.กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวได้ทราบนโยบายและขั้นตอนการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและสถานศึกษา และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจรทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 400 คน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
17/11/2564 17:13:00น. 707
Print Friendly and PDF

คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meeting

#แนะแนวสัญจรออนไลน์ #คณะนิติศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #2565 #เรียนกฎหมายที่ม.พะเยา
#sdg4 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน