กิจกรรม Design Thinking และพบอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่าน Microsoft Live Event

26/11/2564 14:01:07น. 91
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม Design Thinking และพบอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่าน Microsoft Live Event รายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- รายวิชา 002201 พลเมืองใจอาสา หรือ 003132 ไทยและประชาคมโลก
- รายวิชา 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม หรือ 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือ 003136 พะเยาศึกษา
- รายวิชา 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล หรือ 002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
- รายวิชา 003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือ 005171 ชีวิตและสุขภาพ
- รายวิชา 004101 ศิลปะในการดำเนินชีวิต หรือ 005172 การจัดการดำเนินชีวิต
- รายวิชา 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม หรือ 005173 ทักษะชีวิต/กลุ่มวิชาพลานามัย
ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 63) โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนรายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อ.ณัฐวุฒิ สมยาโรน อ.นวพร เกษสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการกิจกรรม Design Thinking จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อพบอาจารย์ประจำหลักสูตร


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
26/11/2564 14:01:07น. 91
Print Friendly and PDF

กิจกรรม Design Thinking และพบอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่าน Microsoft Live Event

#หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน