SEEN จับมือ SOLIS Energy Co., Ltd. จัด Solar Workshop เชื่อมการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาและเอกชน

7/12/2564 8:35:02น. 2291
University of Phayao
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ บริษัทโซลิสเอ็นเนอร์จี จำกัด จัดฝึกอบรม Solar Workshop ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ พร้อมด้วย ดร.ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ หัวหน้าโครงการฝึกอบรม Solar Workshop กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจาก คุณพูนศักดิ์ ริ้วทอง กรรมการผู้จัดการบริษัทโซลิสเอ็นเนอร์จี จำกัด เป็นวิทยากร
ในการอบรมครั้งนี้เพื่อเชื่อมการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยจัดฝึกอบรมภาคทฤษฎี ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา และฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทโซลิสเอ็นเนอร์จี จำกัด จังหวัดลำปาง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน ทั้งผู้ปฏิบัติงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเอกชน บุคลากรจากสถาบันการศึกษา บุคคลผู้สนใจ นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในการฝึกอบรมนี้ ผู้เข้าร่วมได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์ที่หลากหลาย ตั้งแต่เทคโนโลยีของระบบโซลาร์เซลล์ องค์ประกอบสำคัญในระบบ การออกแบบระบบ ไปจนถึงการติดตั้งระบบ โดยเน้นให้ผู้ฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ ให้เกิดความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย องค์ความรู้เหล่านี้จะสามารถพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเอกชนให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการต่อยอดเป็นอาชีพแก่ผู้สนใจ และเป็นการติดอาวุธทางความรู้และเสริมสร้างทักษะวิชาชีพแก่นิสิตคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
7/12/2564 8:35:02น. 2291
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN จับมือ SOLIS Energy Co., Ltd. จัด Solar Workshop เชื่อมการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาและเอกชน

# มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao #SEEN UP
#sdg4 #sdg7 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน