Phayao Learning city จังหวัดพะเยาเข้าสู่การเป็นเครือข่าย UNESCO

24/12/2564 15:14:20น. 1043
Phayao Learning city จังหวัดพะเยาเข้าสู่การเป็นเครือข่าย UNESCO

Phayao Learning city จังหวัดพะเยาเข้าสู่การเป็นเครือข่าย UNESCO

 มหาวิทยาลัยพะเยามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ในโครงการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านการทำงานร่วมกันของ มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา รวมไปถึงชุมชนในพื้นที่ เพื่อเข้ามาร่วมกันพัฒนาเมืองพะเยาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาเทศบาลเมืองพะเยาไปสู่การขึ้นทะเบียน “เมืองแห่งการเรียนรู้” (Learning city) ของ UNESCO สร้างกลไกลความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพะเยาให้เป็นพื้นที่เมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City) โดยเป็นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ระดับเมือง สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาทางการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการ นำไปสู่การสร้างทักษะการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอาชีพรายได้และคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ผลักดันจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ในเครือข่าย UNESCO

        หาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี, รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ หัวหน้าโครงการ Phayao Learning City พร้อมคณะนักวิจัย รวมถึง ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี จากโครงการลานรักษ์ ข่วงนกยูง และ อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ จากโครงการฟื้นใจคน ค้นหาบ้าน ย่านเวียง ระเบียงกว๊านพะเยา ร่วมด้วยแกนนำชุมชนพะเยา สานใจฮัก วัดเมืองชุม จานใบไม้ศิริสุข สวนนนดา ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสทิก และบ้านรักขนม ร่วมถ่ายภาพร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำโดย นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา , นายธวัช สุทธวงค์ รองนายก และคณะ และเทศบาลเมืองพะเยา นำโดย นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา, รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา 3 ท่าน รวมถึง กองการศึกษาและกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองพะเยา, คุณณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา และ ความร่วมมือผลักดันเมืองพะเยาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทั้งมวล และ ร่วมขับเคลื่อนเมืองพะเยาเป็นสมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO GNLC)

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง / สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
24/12/2564 15:14:20น. 1043
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


Phayao Learning city จังหวัดพะเยาเข้าสู่การเป็นเครือข่าย UNESCO

#Phayao Learning city จังหวัดพะเยาเข้าสู่การเป็นเครือข่าย UNESCO


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน