ตรวจประเมินให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และการรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ประจำปีการศึกษา 2564

24/12/2564 16:29:44น. 2297
ตรวจประเมินให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
           วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ พร้อมด้วยรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ได้เข้าร่วมการนำเสนอข้อมูลโดยรวมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาต่อคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการทันตกรรม ๒ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

           คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ ได้นำเสนอการดำเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน จำนวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน การดำเนินงานของโรงพยาบาลทันตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริการทางทันตกรรมแก่ภาคประชาชน ตลอดจนความพร้อมของอาคารสถานที่ รวมถึงครุภัณฑ์ และวัสดุต่างๆ ต่อด้วยการนำเสนอการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ


          จากนั้นคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ได้ทำการสัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ตัวแทนนิสิต ตามลำดับ ภายหลังการนำเสนอและการสัมภาษณ์เสร็จ คณะอนุกรรมการฯ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฯ คลินิกทันตกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          ต่อมาทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของคณะทันตแพทยศาสตร์ต่อไป


 


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะทันตแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
24/12/2564 16:29:44น. 2297
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ตรวจประเมินให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และการรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ประจำปีการศึกษา 2564

#ตรวจประเมินให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต #คณะทันตแพทยศาสตร์
#sdg2 #sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน