ทันตะ ม.พะเยา MOU มูลนิธิทันตนวัตกรรม ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านทันตกรรม

24/12/2564 16:58:49น. 738
MOU

           วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และ เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่านวรวุฒิ กุลแก้ว ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาระหว่างมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมออนไลน์ ชั้น อาคาร ๒ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจในด้านต่าง ๆ ซึ่งนอกจากการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถะและทักษะแห่งอนาคตแล้ว การวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านการบริการสุขภาพแก่ชุมชนและสังคมเป็นบทบาทหนึ่งที่มีความสำคัญของมหาวิทยาลัย ตามวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล" ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพ การสาธารณสุข รวมทั้งสุขภาพช่องปากด้วย

          คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย ให้มีความเข้มแข็งในเชิงวิชาการ ด้านการแพทย์สาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย ในการดูแลสุขภาพช่องปากโดยได้รับความร่วมมือให้เข้าร่วมการวิจัยกับมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมและความสำคัญในการวิจัย ที่สืบสานพระราชปณิธาน ตลอดทั้งเป็นหน่วยงานที่ได้บูรณาการงานวิจัยทางวิชาการ ระหว่างหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการทำการวิจัยของนักวิจัย เป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในเชิงวิชาการด้านการแพทย์ สาธารณสุขการพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งงานด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านทันตกรรม ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ตามมาตรฐานสากล ส่งต่อให้ผู้ใช้และผู้รับบริการ ร่วมถึงดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ บนฐานความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมรวมทั้งการนำผลงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดให้สามารถใช้งานจริง เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะทันตแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
24/12/2564 16:58:49น. 738
Print Friendly and PDF

ทันตะ ม.พะเยา MOU มูลนิธิทันตนวัตกรรม ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านทันตกรรม

#MOU #คณะทันตแพทยศาสตร์
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน