ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ดำเนินกิจกรรม LLC สัญจร ร่วมกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

28/12/2564 9:05:23น. 78
กิจกรรม LLC สัญจร
             เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินกิจกรรม LLC สัญจร ร่วมกับส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
            1. คณะทันตแพทยศาสตร์
            2. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
            3. คณะนิติศาสตร์
            4. คณะศิลปศาสตร์
            โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการแนะนำบริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้และห้องสมุดคณะ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นPrint Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ดำเนินกิจกรรม LLC สัญจร ร่วมกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

##LLCสัญจร # #คณะทันตแพทยศาสตร์ ##คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ##คณะนิติศาสตร์ ##คณะศิลปศาสตร์ # #SDG4 ##SDG17 ##ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ##มหาวิทยาลัยพะเยา ##LifelongLearningCenter ##ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต # #ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน