ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ดำเนินกิจกรรม LLC สัญจร ร่วมกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

29/12/2564 9:23:17น. 748
กิจกรรม LLC สัญจร

         เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินกิจกรรม LLC สัญจร ร่วมกับส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

        1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
        2. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
        3. คณะสหเวชศาสตร์
        4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

        โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการแนะนำบริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้และห้องสมุดคณะ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นPrint Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ดำเนินกิจกรรม LLC สัญจร ร่วมกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

##LLCสัญจร # #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ##คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ##คณะสหเวชศาสตร์ ##คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ##SDG4 ##SDG17 ##ศูนย์บรรณสารและกาเรียนรู้ ##มหาวิทยาลัยพะเยา ##ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ##ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน