คณะศิลปศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน ภายใต้โครงการ การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และทักษะในศตวรรษที่ 21

30/12/2564 11:48:05น. 1000
คณะศิลปศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน ภายใต้โครงการ การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และทักษะในศตวรรษที่ 21

        เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน ภายใต้โครงการ “การเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล: การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และทักษะในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจาก เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน เป็นเวลาต่อเนื่องกว่า 6 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายครูต้นแบบในแต่ละกลุ่มโรงเรียน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เกิดจากความต้องการของท้องถิ่นและเพื่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หัวหน้าโครงการฯ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตรศึกษา เป็นวิทยากร และมีศึกษานิเทศก์ ครูจากโรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 และคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการ 


                              

ข้อมูล: ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ / ข่าว: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายสถาพร เทพอุดม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสถาพร เทพอุดม / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
30/12/2564 11:48:05น. 1000
Print Friendly and PDF

คณะศิลปศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน ภายใต้โครงการ การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และทักษะในศตวรรษที่ 21

#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน