กองบริการการศึกษาจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา Module 1 (รุ่นที่ 3) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meetings

9/1/2565 15:06:25น. 555
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา Module 1 (รุ่นที่ 3) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meetings
โดยมีทีมวิทยากรสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย


ดร.ชนาภา ดวงไฟ คณะศิลปศาสตร์ ดร.นิศรา บุญเกิด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
และดร.วรรณฤดี แก้วมีศรี คณะวิทยาศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ สหกิจศึกษาคืออะไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
และอาจารย์ศักดิ์พันธุ์ แดงมณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บรรยายในหัวข้อ กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
และดร.ภณิกชา วิชยปรีชา คณะเภสัชศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ ความสำคัญของสหกิจศึกษา
ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
และอาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ ลักษณะของโครงการสหกิจศึกษา


โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษาและเพื่อให้นิสิตมีความพร้อม
ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นิสิตชั้นปีที่ 3 (รหัส 62) จำนวนทั้งสิ้น 180 คน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
9/1/2565 15:06:25น. 555
Print Friendly and PDF

กองบริการการศึกษาจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา Module 1 (รุ่นที่ 3) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meetings

#สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน