คณะเภสัชศาสตร์จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การทดสอบการระคายเคืองต่อผิว (Skin irritation test)”

19/1/2565 15:01:54น. 152
คณะเภสัชศาสตร์จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การทดสอบการระคายเคืองต่อผิว (Skin irritation test)”
คณะเภสัชศาสตร์จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การทดสอบการระคายเคืองต่อผิว (Skin irritation test)” โดยการระคายเคืองบนผิวหนังเป็นกระบวนการอักเสบจากอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ ที่เกิดจากการสัมผัสสารก่อการระคายเคือง (Irritant contact dermatitis) จากความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงมีการทดสอบความปลอดภัยก่อนนำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออกสู่ท้องตลาด โดยเฉพาะในกรณีที่มีการนำสารใหม่มาใช้ในผลิตภัณฑ์ วิธี Patch test ถือเป็นวิธีการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีวิธีการประเมินที่สำคัญ คือ การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยให้เป็นระดับหรือคะแนนความรุนแรงของการระคายเคือง อาจมีวิธีการประเมินอื่นร่วมด้วย ได้แก่ การวัดอัตราการระเหยของน้ำบนผิว (Transepidermal water loss; TEWL) และ การวัดความแดงของผิว (Erythema) ซึ่งเหล่านี้เป็นพารามิเตอร์ที่สัมพันธ์กับอาการการระคายเคืองที่เกิดขึ้น ปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสามารถออกแบบ ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทดสอบและการประเมินการระคายเคืองต่อผิวของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ โดยเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการประเมินคุณภาพและความปลอดภัยเครื่องสำอาง (Quality and Safety Assessment of Cosmetics) หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


School of Pharmaceutical Sciences provides practical learning on the topic of “Skin Irritation Test” in which the irritation of skin is an inflammatory condition from an unwanted side effect caused by Irritant contact dermatitis. From the awareness of consumer safety, the cosmetic products required testing before launching to the market especially new substances being used in the product. Patch test is the method of skin irritation test with internationally standard. The important method of testing is assessment by an expert to score on the level of severity of the irritations and other assessment may include transepidermal water loss; TEWL, Erythema which are the parameters related to the irritation symptoms. This practical learning is for student to be enable to design, practice the process of testing and assessment of skin irritation from cosmetic products. This is the part of Quality and Safety Assessment of Cosmetics subject in cosmetic sciences course under Covid-19 epidemic control and prevention measures.

药学系举办以“皮肤刺激试验”为主题的刺激性接触性皮炎教学,因为消费者的安全意识,化妆品在上市前都会进行安全性测试,特别是在产品中加入新的物质。分片检验是全球公认的皮肤刺激测试,其中重要的评估方法就是由专业人士进行刺激严重程度进行评分,可能还要加入其他评估方法,包括表皮水分流失测试和红疹测试,这些都是刺激症状的参数。此操作的目的是让学生们设计练习化妆品对肌肤刺激的测试和评估过程,这也是新冠疫情防控措施下化妆品科学中化妆品质量安全评价学的一部分。


http://www.pharmacy.up.ac.th/th/main/readnew/74  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และเครือข่ายความร่วมมือ คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    งานสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และเครือข่ายความร่วมมือ คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
19/1/2565 15:01:54น. 152
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การทดสอบการระคายเคืองต่อผิว (Skin irritation test)”

#งานสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และเครือข่ายความร่วมมือ คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา #คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #Pharmacy #University of Phayao
#sdg3 #sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน