คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา รับการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (WFME) จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์

20/1/2565 12:26:13น. 636
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
     เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ คณาจารย์คณะร่วมสอน ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา แพทย์หญิงพรสุดา กฤติกาเมษ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาษาแพทย์ (WFME) จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย สุนทรโลหะนะกูล เป็นประธานกรรมการ และทีมผู้ตรวจประเมินอีก 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจันทิมา เอื้อตรงจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยุทธพงศ์ พุทธรักษา แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ และศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ ผู้แทนจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ 

     ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของคณะ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ แนะนำข้อมูลขององค์กรและข้อมูลหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 คณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ดูกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงหอพักของนิสิต และเข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

     วันที่ 18 มกราคม 2565 คณะกรรมการประเมินฯ เข้าตรวจการประเมินฯ ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา และศูนย์แพทยศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ โดยทั้ง 2 ศูนย์ ได้นำเสนอหลักสูตรและผลการดำเนินงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมอาคารสถานที่ และสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอน ห้องเรียนบรรยาย ห้องฝึกทักษะทางคลินิก หอผู้ป่วยใน ห้องปฏัติการ คลินิกผู้ป่วยนอก และห้องสมุด 

     และวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจประเมินสถาบัน จากคณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนาต่อไป
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
20/1/2565 12:26:13น. 636
Print Friendly and PDF

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา รับการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (WFME) จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #SchoolofMedicine #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา # มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน