ม.พะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๔

26/1/2565 18:29:07น. 163
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

           วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๔ เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการและภูมิประเทศภาคเหนือ ณ ห้องประชุม UB002 อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา           การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปเรื่อง ยุทธศาสตร์จังหวัด การฟื้นฟูการท่องเที่ยว โดยได้แนะนำประวัติและของดีเมืองพะเยา อาทิ ข้าวหอมมะลิ ลิ้นจี่ เป็นต้น รวมถึงได้กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งมุ่งเสริมสร้างการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สิ่งที่ต้องการฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะการอนุรักษ์นกยูงไทย ซึ่งมีฐานที่มั่นสุดท้ายนกยูงไทย อยู่ที่ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รวมถึงการพัฒนาและขับเคลื่อนพื้นที่เชิงเศรษฐกิจในจังหวัดพะเยา ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจกิจชุมชน ให้ยั่งยืนต่อไปได้


          จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยพะเยา Next Normal ดำเนินงานเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (Area based and Community Engagement)” ตามนโยบาย Reinventing University มุ่งเน้นบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ๕ ด้าน คือ ๑. ผลิตบัณฑิตมุ่งเน้นสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยพะเยากระจายโอกาสทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพราะการศึกษาคือหัวใจที่จะสามารถสร้างคนให้มีทักษะและอนาคตที่ดี การปรับ Mindset เตรียมพร้อม Skillset ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ ๒. ด้านวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ มุ่งเน้นการทำวิจัยให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนมาพัฒนาและต่อยอด จนสามารถผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้ ๓. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน เช่น โครงการ Phayao Learning City เปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย ๔. ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย เช่น ทำการบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้ “ระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา” ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ๑๔ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน ๕. บริหารจัดการทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

          หลังจากการบรรยายแนะนำมหาวิทยาลัยพะเยา เสร็จสิ้น ผู้แทนนักศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๔ ได้กล่าวขอบคุณ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน จากนั้นคณะดูงานเดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการกาดหล่ายต้า ย่านแม่ต๋ำวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เดินทางไปศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต Phayao Learning City และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ /กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
26/1/2565 18:29:07น. 163
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๔

#ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน