คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ประจำปี 2564

5/2/2565 1:50:53น. 755
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการแก่สังคม


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ได้จัดพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้


1 บุคลากรดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 (คิดจากจำนวนผลงานตีพิมพ์ในปี 2564) (ข้อมูล 24 ธันวาคม 2564)

สายวิชาการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ จำนวน 12 ผลงาน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์ จำนวน 7 ผลงาน

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศักดิ์ พินธะ จำนวน 6 ผลงาน

สายสนับสนุน

1. คุณหนึ่งฤทัย เทพสิงห์ จำนวน 1 ผลงาน

2 บุคลากรดีเด่นด้านมีผลงานได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 (คิด 3 ปีย้อนหลัง 2562-2564) (ข้อมูล 24 ธันวาคม 2564)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์รวี ขยัน จำนวน 366 Citations

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ จำนวน 338 Citations

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ชัยวังเย็น จำนวน 326 Citations

3 บุคลากรดีเด่นด้านวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 (เป็นผลงานเชิงนวัตกรรมที่มีต้นแบบแล้ว) 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  เจริญสิน

ผลงาน: การพัฒนาต้นแบบเครื่องดื่มจากดอกบัวหลวงและพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่น จังหวัดพะเยา

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง

ผลงาน: การพัฒนาครีมมาส์กผิวหน้ากลางคืนผสมน้ำผึ้งสำหรับผิวแพ้ง่าย

3. ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร

ผลงาน: การพัฒนาชุดสกัดเก่ง ชุดสกัดดีเอ็นเอที่ทำให้คุณสกัดดีเอ็นเอได้ทุกที่ แม้ไม่มีเซนตริฟิวจ์

4 บุคลากรดีเด่นด้านวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2564 (เป็นผลงานเชิงนวัตกรรมที่มีการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศักดิ์ พินธะ

ผลงาน: ผลิตภัณฑ์น้ำมันกระเทียม ในนาม UPproduct

2. ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์

ผลงาน: ผลิตภัณฑ์สะดิ้งอบกรอบ ในนาม UPproduct

3. ดร.นิจติยา สุวรรณสม

ผลงาน: ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้โพรไบโอติก ในนาม UPproduct

5 บุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2564 (มีผลงานด้านการบริการวิชาการเชิงประจักษ์)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ

โครงการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนผู้สูงอายุผ่านเสียงเพลงและการเรียนรู้แบบ ลงมือกระทำ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง

โครงการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนผู้สูงอายุผ่านเสียงเพลงและการเรียนรู้แบบ ลงมือกระทำ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์

โครงการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนผู้สูงอายุผ่านเสียงเพลงและการเรียนรู้แบบ ลงมือกระทำ

4. ดร.ศิรินารถ เพ็งเนตร

โครงการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนผู้สูงอายุผ่านเสียงเพลงและการเรียนรู้แบบ ลงมือกระทำ

5. ดร.กมลวรรณ จงสมชัย

โครงการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนผู้สูงอายุผ่านเสียงเพลงและการเรียนรู้แบบ ลงมือกระทำ และโครงการบริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุ

6. ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ โครงการ

โครงการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนผู้สูงอายุผ่านเสียงเพลงและการเรียนรู้แบบ ลงมือกระทำ

7. อาจารย์นริศรา พันธุรัตน์

โครงการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนผู้สูงอายุผ่านเสียงเพลงและการเรียนรู้แบบ ลงมือกระทำ

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอำไพ จ่าภา

โครงการบริการตรวจพยาธิและส่งเสริมสุขภาพชุมชน

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตปภัช ตันติอมรกุล

โครงการ พะเยาเมืองน่าอยู่ “แปลงผักปลอดสารเคมี และห่างไกลโรคพยาธิ”

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพล เมธารัชกุล

โครงการ พะเยาเมืองน่าอยู่ “แปลงผักปลอดสารเคมี และห่างไกลโรคพยาธิ”   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวิทยา สุนสุดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
5/2/2565 1:50:53น. 755
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน