สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม “การรับบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2564”

10/2/2565 16:28:38น. 1427
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับบริจาคโลหิต

          สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ นำโดยคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ประจำแขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ซึ่งประกอบด้วย อ.ดร.ทนพญ.พิไลพร จงรวมกลาง อ.ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์ อ.ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน และ นางสาวพิมพร วงค์ราษฎร์ ได้มีการพานิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 59 คน ไปร่วมให้บริการและช่วยเหลืองานรับบริจาคโลหิต ณ งานธนาคารโลหิต กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานจริงในกระบวนการตรวจคัดกรองผู้บริจาคโลหิต ทั้งการสัมภาษณ์คัดกรอง การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจความเข้มข้นของเลือดและหมู่เลือด รวมถึงกระบวนการเจาะเก็บโลหิตบริจาค และการดูแลผู้บริจาคหลังการบริจาคโลหิต โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของภาคปฏิบัติการในรายวิชา 382352 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีจิตสาธารณะ เข้าใจบทบาทหน้าที่ และจรรยาบรรณในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มากยิ่งขึ้น

          การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ช่วงเดือนธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 09.00-11.30 น. ซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 ครั้ง และดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วจำนวน 4 ครั้ง คือ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 วันที่ 26 ธันวาคม 2564 วันที่ 23 มกราคม 2565 และ วันที่ 30 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ยังคงเหลือการดำเนินกิจกรรมอีกจำนวน 3 ครั้ง คือ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 และ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของผู้บริจาคโลหิตเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ งานธนาคารโลหิต กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ในวันและเวลาดังกล่าว 


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.ดร.ทนพญ.พิไลพร จงวมกลาง   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
10/2/2565 16:28:38น. 1427
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม “การรับบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2564”

#คณะสหเวชศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #เทคนิคการแพทย์ #รับบริจาคโลหิต #MT #ASH
#sdg3 #sdg4 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน