นิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ออกให้บริการทางเทคนิคการแพทย์ แก่ชุมชนบ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

17/2/2565 11:09:56น. 1848
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เทคนิคการแพทย์ บริการทางเทคนิคการแพทย์แก่ชุมชน

          ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นิสิตชั้นปีที่ 4 คณาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการตรวจประเมินสุขภาพของประชาชนในชุมชนบ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา จำนวน 69 ราย ซึ่งเป็นกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชาฯ ที่บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชนของนิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในสถานการณ์จริง ทักษะการติดต่อสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพให้กับนิสิต รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน จากการตรวจพบปัญหาสุขภาพของชุมชน ในการเดินสำรวจและทำประชาคมร่วมกันระหว่างนิสิตกับชาวบ้านในพื้นที่

  กิจกรรมการตรวจประเมินสุขภาพของประชาชนในชุมชน ประกอบไปด้วย 1) การประชาสัมพันธ์ในการเตรียมตัวของชาวบ้านก่อนที่จะเข้ารับบริการ 2) การต้อนรับและประเมินคัดกรองความเสี่ยงของ COVID-19 3) การลงทะเบียนข้อมูลผู้เข้ารับบริการ 4) การตรวจวัดดัชนีมวลกาย (รอบเอว ส่วนสูง และน้ำหนัก) 4) การตรวจวัดความดันโลหิต 5) การเจาะเก็บตัวอย่างเลือดและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 6) การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ โดยข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อประเมินสุขภาพชุมชน จะมีการคืนกลับด้วยการแปลผลการตรวจวิเคราะห์ให้กับประชาชนในแต่ละรายพร้อมกับคำแนะนำในการสร้างเสริมสุขภาพ และการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตึงต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.ทนพ.เสริม สุรพินิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
17/2/2565 11:09:56น. 1848
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ออกให้บริการทางเทคนิคการแพทย์ แก่ชุมชนบ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสหเวชศาสตร์ #สาขาเทคนิคการแพทย์ #เทคนิคการแพทย์ #MT #ASH #พะเยา #บริการวิชาการ #บริการทางเทคนิคการแพทย์แก่ชุมชน
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน