คณะ ICT ลงนามความร่วมมือด้านกิจกรรมทางด้านวิชาการ ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทางวิชาการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล

17/2/2565 17:33:26น. 736
MOU ด้านกิจกรรมทางด้านวิชาการ
            เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวแทนรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศ์บางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคลและบริษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย ลงนามความร่วมมือด้านกิจกรรมทางด้านวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และนางสาวนวลนภา ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลและบริษัทภิบาล ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ทั้งในภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ และร่วมกันพิจารณาคัดเลือกและรับ นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัย เข้ามาฝึกปฏิบัติงาน (ทั้งการรับเข้าฝึกงาน และโครงการสหกิจ) และ/หรือ จัดทำ Project ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล และด้านอื่น ๆ ภายใต้หน่วยงานหรือโครงการของธนาคาร และ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ในช่วงเวลาที่ตกลงกัน โดยมีการควบคุมดูแลจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และบุคลากรของธนาคาร และ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันจัดอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล และด้านอื่น ๆ โดยบุคลากรจากมหาวิทยาลัย และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจาก ธนาคาร และ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร รวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ทั้งกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและพนักงานธนาคาร และ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายกิตติคุณ นุผัด   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
17/2/2565 17:33:26น. 736
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT ลงนามความร่วมมือด้านกิจกรรมทางด้านวิชาการ ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทางวิชาการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg4 #sdg8 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน