Phayao Learning city งานวิจัยกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่

22/2/2565 16:57:26น. 98
#phayao learning city #มหาวิทยาลัยพะเยา#บพท #CTPI #สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ #การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่ #ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
        รองศาสตราจารย์ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำโครงการ Phayao Learning City เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ในงาน “การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่: สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ” จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน และร่วมชมผลงานวิจัยต่างๆที่นำมาจัดแสดง ซึ่งได้มีการกล่าวถึงโครงการ Phayao Learning City ว่า “ มหาวิทยาลัยพะเยามีการประสานการสร้างเมืองได้ดี ดังนั้นโครงการ Phayao Learning city จะเป็นตัวกลางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้ ”
        โครงการ Phayao Learning city เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการบริหารเมืองบนพื้นที่พะเยา ด้วยแนวคิด UNESCO “เมืองพะเยาบริหารร่วมกัน มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งเรียนรู้ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และสร้างรายได้” เริ่มจากสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีสภาพร่างการปกติและพิการ ที่ไม่ได้รับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยผู้เรียนสามารถถ่ายโอนหน่วยชั่วโมงเรียนรู้เป็นหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อยื่นขอประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยได้ เพื่อนำไปใช้เปลี่ยนแปลง จัดการกับปัญหาความยากจน และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งใน การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ได้แก่ SDG4 : Quality Education การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยโครงการ Phayao Learning city เน้นการเปิดโอกาสกับกลุ่มที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ให้มีทักษะ องค์ความรู้และสามารถต่อยอด นำไปสู่การประกอบอาชีพได้ , SDG5 : Gender Equality ความเท่าเทียมทางเพศ ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้แก่สตรีสูงวัย แม่เลี้ยงเดี่ยว และสตรีพิการได้มีโอกาสทำงาน สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
        ซึ่งภายในงาน “การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่: สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ”ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ผู้บริหาร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้จัดพิธีเปิด สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ (City Transformation & Public Policy Institute: CTPI) ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ที่ต้องการให้มีสถาบันเพื่อสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเมือง ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาเมืองฯ ได้เป็นผลผลิตสำคัญของการขับเคลื่อนเมืองที่ใช้ชุดข้อมูลและองค์ความรู้ในการยกระดับเมืองให้เกิดการลงทุน สถาบันพัฒนาเมืองฯ จะทำหน้าที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนดำเนินการมาด้วยกัน เพื่อนำไปสู่การลงทุนที่สำคัญในแต่ละเมืองอย่างเป็นรูปธรรม
        นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ยังเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน ในหัวข้อ “งานวิจัยกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ถ่ายทอดสดผ่าน Page Facebook : งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท. โดยมีผู้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน ดังนี้ 1.ดร.อมรวรรณ เรศานนท์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4.ดร.ขวัญนภา สุขคร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลําปาง 5.รองศาสตราจารย์ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ มหาวิทยาลัยพะเยา และมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ เป็นผู้ดำเนินรายการ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สุทธิพงศ์ อำไพ,   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
เพิ่มข่าวโดย :   thanapong.ph@up.ac.th   
22/2/2565 16:57:26น. 98
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


Phayao Learning city งานวิจัยกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่

##phayao learning city #มหาวิทยาลัยพะเยา#บพท #CTPI #สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ #การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่ #ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
#sdg4 #sdg5

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน