กองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565

10/3/2565 9:27:14น. 1036
ประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

            เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. กองบริหารงานวิจัย นำโดย นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยบุคลากรกองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และรับฟังการชี้แจงกรอบการประเมิน UP ITA ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากระบบ Microsoft Teams


           

       วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั่วทั้งองค์กร มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบการประเมิน UP ITA ระดับหน่วยงาน (เตรียมความพร้อมภายในมหาวิทยาลัย ช่วงระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 18 มีนาคม พ.ศ. 2565) รวมทั้งมุ่งส่งเสริมการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ได้สะท้อนประสิทธิภาพและการรับรู้ต่อหน่วยงานตนเอง การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน ITA ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)


            ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด กำกับติดตามการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองแผนงาน   
ข้อมูล/ข่าว :    วาสนา บุญทรง   
เพิ่มข่าวโดย :   sudaporn.ar@up.ac.th   
10/3/2565 9:27:14น. 1036
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565

#ประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใส
#sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน