สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ “English for MT student: Essential Communication Skills for MT Career”

22/3/2565 13:33:30น. 1429
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ “English for MT student: Essential Communication Skills for MT Career”
          ผศ.ดร.สาวิตรี นะงอลา ประธานฝ่ายวิชาการสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดโครงการ English for MT student: Essential Communication skills for MT career ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 สำหรับการเตรียมความพร้อมในทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ เป็น Community Change Agent หรือ 5C+ โดยเฉพาะด้านการสนทนาระดับพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการต่างชาติได้ในอนาคต และเพื่อเป็นการพัฒนานิสิตทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ในรูปแบบการบรรยาย การเล่นเกมส์ทบทวนคำศัพท์ทางการแพทย์ การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจากตัวอย่างสถานการณ์สมมุติด้วยการฝึกการสื่อสาร การให้บริการและการให้คำแนะนำด้านผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และคำแนะนำด้านสุขภาพกับผู้เข้ารับบริการด้วยการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีอาจารย์พิเศษจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และคณาจารย์ เป็นผู้ฝึกปฏิบัติ และให้คำปรีกษาตลอดช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.สาวิตรี นะงอลา   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.สาวิตรี นะงอลา   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
22/3/2565 13:33:30น. 1429
Print Friendly and PDF

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ “English for MT student: Essential Communication Skills for MT Career”

#คณะสหเวชศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #สาขาเทคนิคการแพทย์ #เทคนิคการแพทย์ #MT #UP #AHS
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน