สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้คำปรึกษาและการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์แบบครบวงจร”

25/3/2565 10:02:30น. 1185
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาสำหรับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี เป็นทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพสำคัญสำหรับนักเทคนิคการแพทย์และเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ โดยการให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาสำหรับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีนั้นต้องมีกระบวนการพัฒนาให้นิสิตมีศักยภาพหลายด้านได้แก่ด้านคุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตเทคนิคการแพทย์มีทักษะดังกล่าว ผศ.ดร.สาวิตรี นะงอลา ประธานฝ่ายวิชาการสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การคำปรึกษาและการตรวจวินิจฉัยโรคิดเชื้อทางเพศสัมพันธ์แบบครบวงจร ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 สำหรับใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ practical-based learning และ case study โดยลักษณะกิจกรรมในโครงการจะเป็นการบรรยายให้ความรู้และจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการโดย คณาจารย์และนักวิจัยจากโครงการนับหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.ทนพญ.สาวิตรี นะงอลา   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ทนพญ.สาวิตรี นะงอลา   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
25/3/2565 10:02:30น. 1185
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้คำปรึกษาและการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์แบบครบวงจร”

#คณะสหเวชศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #เทคนิคการแพทย์ #MT #UP
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน