“UPITI” จัดกิจกรรมการพัฒนา Startup ภายใต้แผนงาน Entrepreneurial Ecosystem Development

28/3/2565 12:54:17น. 330
UPITI

เมื่อวันที่ 23-25 มีนาคม 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 ภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development) ณ พื้นที่เรียนรู้ด้านการออกแบบพัฒนานวัตกรรมและสร้างผู้ประกอบการ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้มากความสามารถ คุณรัชวุฒิ พิชยาพันธ์ บริษัท ฟิกซิ จำกัด โดยมีทีมนิสิตจากมหาวิทยาลัยพะเยาจากหลากหลายคณะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นิสิตจะได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับพัฒนานวัตกรรม (Innovation & Design Thinking) การพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมอย่างเข้มข้น (Innovation Business Model) การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ (Business Feasibility Study) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจต่อไปในอนาคต

สำหรับนิสิตที่สนใจอยากเป็น Startup สามารถขอคำปรึกษาต่างๆจากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ โทร 054-466 666 ต่อ 3712   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
28/3/2565 12:54:17น. 330
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน