คณะเกษตรฯ จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร Smart Farming และ Smart Meat Processsors

28/3/2565 13:29:56น. 1259
คณะเกษตรฯ จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร Smart Farming  และ Smart Meat Processsors

ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรพันธุ์ใหม่ นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart Farming และนักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart Meat Processsors) ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม เป็นประธานกล่าวปิดโครงการและมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการอบรม

 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการกำหนดวิสัยทัศน์จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ที่ว่าด้วย “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวนั้นถูกขับเคลื่อนในนโยบายสำคัญจากเดิมไปสู่การขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมด้วย Thailand 4.0 โดยการเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ให้เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี ลงมือปฏิบัติได้ในทุกมิติ เน้นการเรียนนอกห้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย เกษตรกรรมแบบแม่นยำสูงหรือฟาร์มอัจฉริยะ เกษตรกรรมในเมือง และเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมไปถึงการจัดการผลิตผลเกษตรแบบครบวงจร โดยใช้นวัตกรรมเกษตรเปลี่ยนเป็นเกษตรกรรมยุคใหม่ที่โดยมุ่งเน้นการใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชนพร้อมทั้งนำความรู้ ความสามารถที่ได้รับ

อีกเพิ่มสมรรถนะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอบโจทย์กำลังคนเร่งด่วนที่สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ โดยจัดการศึกษามุ่งเน้นเป้าหมายไปที่ผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปอาหารขนาดเล็กถึงขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ทั้งบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาซึ่งยังไม่มีงานทำหรือมีงานทำแล้ว ผู้ประกอบอาชีพในภาคการผลิตปศุสัตว์และประมงซึ่งถือเป็นต้นน้าในการผลิตวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะเชี่ยวชาญในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์น้ำครบวงจร ผ่านการเรียนด้านทฤษฎีเพื่อให้มีองค์ความรู้ และลงมือปฏิบัติเพื่อให้ปฏิบัติได้นำไปพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งต่อยอดพัฒนาชีวิตหน้าที่การงานให้ประสบความสำเร็จต่อไป ในอนาคตข้างหน้า       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
28/3/2565 13:29:56น. 1259
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรฯ จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร Smart Farming และ Smart Meat Processsors

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน