คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการ "ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวว่าที่บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2564"

4/4/2565 16:11:54น. 1058
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจฉิมนิเทศ กายภาพบำบัด

          วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.50 น.  ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา  หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวว่าที่บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2564" แก่นิสิตสาขาสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา จำนวน 60 คน และกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่สละเวลามาเป็นเกียรติในพิธีฯ โดยมี อ.ดร.กภ. พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์ ประธานหลักสูตร เป็นผู้กล่าวรายงานแจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. เพื่อให้นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมศิษย์เก่าคณะสหเวชศาสตร์

          2. เพื่อให้นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาทราบแนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการศึกษาต่อและหลักการในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

          3. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ (ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตบริการ และตรงต่อเวลา) แก่นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

          4. เพื่อสร้างสายใยรักในสถาบันระหว่างนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา นิสิตรุ่นน้อง คณาจารย์ และศิษย์เก่า

        นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา  หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และ อ.ดร.กภ. สุดารัตน์ สังฆะมณี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและความเป็นสากล มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวให้โอวาทเพื่อมอบเป็นข้อคิดเพื่อเตือนใจในการดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพแก่นิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัด คณาจารย์ ตลอดจนถึงผู้เข้าร่วมพิธีฯในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวชลธิชา อยู่บัว   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.กภ.มคมาศ คำเพราะ   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
4/4/2565 16:11:54น. 1058
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการ "ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวว่าที่บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2564"

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสหเวชศาสตร์ #สาขากายภาพบำบัด #PT #AHS #UP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน