คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบงานประธานที่ประชุมคณบดี

7/4/2565 17:47:18น. 499
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบงานประธานที่ประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทางาม ระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข (ผู้ส่งมอบงาน) กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ (ผู้รับมอบงาน) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีวาระ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 – 6 เมษายน 2567 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยพะเยา
โดยในแต่ละปีนั้น จะมีการดำเนินงาน ดังนี้
1. การประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม
2. โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม
3. โครงการวิทยาศาสตร์วิจัย
4. กิจกรรมมอบรางวัลบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนับที่มีผลงานดีเด่น
5. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ EdPEx
6. กิจกรรมสานสัมพันธ์ประธานสโมสรนิสิตในมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภัทรภรณ์ ผลดี/สิตา เทียนหวาน   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทรภรณ์ ผลดี   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
7/4/2565 17:47:18น. 499
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบงานประธานที่ประชุมคณบดี

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน