คณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ A พร้อมยึดมั่นการทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

7/4/2565 18:28:38น. 689
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันที่ 7 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ A หน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำบีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการประเมินในระดับ A โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and Transparency Assessment : OIT) โดยกำหนดให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองแผนงาน   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
7/4/2565 18:28:38น. 689
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ A พร้อมยึดมั่นการทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน