ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้รับมอบรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (UP ITA) ประจำปี พ.ศ. 2565

8/4/2565 11:30:33น. 616
UP ITA
           ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้รับมอบรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) โดยการดำเนินงานของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้สร้างความตระหนักและเน้นย้ำให้บุคลากรปฏิบัติงานตามนโยบายด้านความโปร่งใส และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ ตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้มีผลการประเมินในระดับ A (90.15 คะแนน) ซึ่งมีคะแนนการประเมินสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีผลการประเมินในระดับ A (85.72 คะแนน)  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายอภิเชษฐ ปัญญา กองแผนงาน   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
8/4/2565 11:30:33น. 616
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้รับมอบรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (UP ITA) ประจำปี พ.ศ. 2565

##UPITA ##รางวัลหน่วยงานต้นแบบ ##การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ##คุณธรรม ##จริยธรรม ##จรรยาบรรณ ##ความรับผิดชอบ ##ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ##มหาวิทยาลัยพะเยา ##SDG4 ##SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน