รับรางวัล ITA ประจำปี 2565

8/4/2565 11:36:24น. 920
รับรางวัล ITA ประจำปี 2565วันที่ 7 เมษายน 2565 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ เข้ารับรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่วิทยาเขตเชียงรายได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Integrity and Transparency Assessment UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยที่วิทยาเขตเชียงรายมีผลการประเมินในระดับ A (92.29%) ซึ่งสูงกว่า ปีที่ผ่านมา A (90.95%)
สำหรับการประเมิน ITA โดยทั่วไปจะเน้นอยู่ 6 หลักที่สำคัญ คือ 1) หลักคุณธรรม 2) หลักนิติธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า และการประเมิน UP ITA ของมหาวิทยาลัยพะเยาในปีนี้ มีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 เก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมประเมิน

ส่วนที่ 2 เก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงาน (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานในช่วง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมประเมิน

ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ทั้งนี้ วิทยาเขตเชียงรายจะได้นำข้อเสนอแนะจากการประเมิน UP ITA เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป อีกด้วย
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
8/4/2565 11:36:24น. 920
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รับรางวัล ITA ประจำปี 2565

#ITA #Integrity and Transparency Assessment
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน