กองแผนงาน ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

8/4/2565 17:13:11น. 1141
ITA
เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 นางสาวฐิติพร มณีจันสุข ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5 (1/2565) ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีถัดไปร่วมกันกับเครือข่ายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

ในการประชุมดังกล่าว ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Integrity and Transparency Assessment: UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการเข้าร่วม ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย การประเมินผลทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT ) ตามกรอบแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยกองแผนงาน ได้รับผลการประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA คะแนน 97.61 จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 39 หน่วยงาน ซึ่งยังคงรักษาระดับ Excellence (ระดับ AA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา ทั้งนี้ บุคลากรกองแผนงานจะยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลในปฏิบัติงาน มากยิ่งขึ้นไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   APICHET7977   
ข้อมูล/ข่าว :    อัญชนา ปินตา   
เพิ่มข่าวโดย :   ukrit.ka@up.ac.th   
8/4/2565 17:13:11น. 1141
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองแผนงาน ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

#ITA #No Gift Policy
#sdg10 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน