นิสิตคณะ ICT ผ่านเข้ารอบคัดเลือกทีมที่มีศักยภาพ ระดับมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน Startup Thailand League 2022 ระดับภูมิภาค

19/4/2565 17:51:36น. 164
เข้ารอบแข่งขัน Startup Thailand League 2022 ระดับภูมิภาค
           

          นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรม Pitching รอบคัดเลือกทีมนิสิตตัวแทนในระดับมหาวิทยาลัยพะเยา สู่การแข่งขัน Startup Thailand League ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ภายใต้โครงการ Startup Thailand League จัดขึ้นโดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยพะเยา ณ พื้นที่เรียนรู้ด้านการออกแบบพัฒนานวัตกรรมและสร้างผู้ประกอบการ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว และผศ.ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ โดยผลการตัดสินทีมที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การแข่งขัน Startup Thailand League ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)  จำนวนทั้งหมด 5 ทีม

          ซึ่งนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฯ ได้แก่

ทีม Habit Tracker

สมาชิกในทีม : นายนันทิพัฒน์ สังวร นายไกรวิชญ์ เฃินพะช่อ และนายจุลพัฒน์จินดาหลวง นิสิตชั้นปีที่ 2

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา  ระวังยศ

ทีม Follow your dreams(FLYD)

สมาชิกในทีม : นางสาวขวัญนภา ไทยจันทึก นางสาวจิราพรรณ สิทธิกัน นายพุฒิสรรค์ โต๊ะสงวนพันธ์ และนายนวพรรษ พงษ์เขียว

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา  ระวังยศ   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
19/4/2565 17:51:36น. 164
Print Friendly and PDF

นิสิตคณะ ICT ผ่านเข้ารอบคัดเลือกทีมที่มีศักยภาพ ระดับมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน Startup Thailand League 2022 ระดับภูมิภาค

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg4 #sdg5 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน