ม.พะเยา รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประเภทหน่วยงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

29/4/2565 14:49:21น. 300
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ


          วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประเภทหน่วยงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีผู้เข้ารับโล่ประเภทหน่วยงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๑๓ หน่วยงาน โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร พร้อมด้วย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม งามเมืองสกุล เป็นผู้แทนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ดังกล่าว โดยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีเปิดงานและให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๕" ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          วันที่ ๓๐ เมษายนของทุกปี ได้กำหนดให้เป็น "วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น โดยทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๒ ถือได้ว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค นับเป็นเวลา ๔๓ ปีแล้ว ที่ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน ให้ได้รับความเป็นธรรมและปลอดภัยจากการซื้อสินค้าหรือบริการในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้ความระมัดระวังในการขายสินค้าหรือให้บริการผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและเกิดผลดีต่อสังคมรวมทั้งประเทศชาติ

          คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคถือเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลให้มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องและช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งการสร้างการรับรู้และความตระหนักในสิทธิผู้บริโภคแก่ประชาชนให้ตระหนักในสิทธิผู้บริโภค
 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
29/4/2565 14:49:21น. 300
Print Friendly and PDF

ม.พะเยา รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประเภทหน่วยงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

#รับโล่ประกาศเกียรติคุณ #รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร #คณะนิติศาสตร์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน