กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากรกองบริการการศึกษาเรื่อง "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน" ระยะที่ 2

2/5/2565 14:16:46น. 108
DOES
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน และวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากรกองบริการการศึกษา
เรื่อง "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน" ระยะที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ บุคลากรชำนาญการพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meeting โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและสามารถจัดทำคู่มือปฏิบัติงานอย่างได้ถูกต้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีธรรมภิบาลในการปฏิบัติงานและประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรกองบริการการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สุภาวดี ศรียา   
ข้อมูล/ข่าว :    สุภาวดี ศรียา   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
2/5/2565 14:16:46น. 108
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากรกองบริการการศึกษาเรื่อง "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน" ระยะที่ 2

#DOES
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน