อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

17/5/2565 18:09:01น. 863
อบรม EdPEx UP
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง”
ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2565 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง” โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้จัดการส่วนจัดการองค์กรฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้ เริ่มจากการสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ หมวด 3 ลูกค้า (Customers) หมวด 1 การนำองค์กร (Leadership) และหมวด 2 กลยุทธ์ (Strategy) ให้มีควาเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง โดยอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพองค์กรและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล โดยส่งเสริมสนับสนุนให้คณะและหน่วยงานภายใน นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ปรับปรุงผลลัพธ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา มีเป้าหมายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกด้วยเกณฑ์ EdPEx200 และเกณฑ์รางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC)” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป
ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน จากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 140 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา(ICT1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Team


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายอภิเชษฐ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววรรณวิภา ขัติวงศ์ / ว่าที่ร้อยตรีอุกฤษณ์ กัณธะคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   ukrit.ka@up.ac.th   
17/5/2565 18:09:01น. 863
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

#EdPEx UP กองแผนงาน
#sdg4 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน