คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " การพัฒนาหัวข้อวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาโทร่วมกับผู้ประกอบการ "

7/6/2565 15:48:55น. 425
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " การพัฒนาหัวข้อวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาโทร่วมกับผู้ประกอบการ "

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " การพัฒนาหัวข้อวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาโทร่วมกับผู้ประกอบการ " นำโดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา, ผศ.ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์, บุคลากร พร้อมนิสิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ได้รับเกียรติจากคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก กล่าวเปิดโครงการฯ

 

ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมหรือพัฒนาประกอบการในท้องถิ่น ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้จริง และเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนานิสิตให้มีความรู้เป็นผู้ประกอบการ ตามพันธกิจเพื่อสังคมและชุมชนที่วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยงกับสังคมไทยและสังคมโลก และการเรียนการสอนที่ต้องการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่จังหวัดพะเยาสำหรับถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีการเกษตรเป็นรากฐานที่สำคัญ แก้ไขความยากจนของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม

        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
7/6/2565 15:48:55น. 425
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน