คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา

20/6/2565 14:21:20น. 761
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 16-17 มิถุยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 25 คน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรม เข้าศึกษาดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) รุ่นที่ 3 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักสภาพของนักเรียนและมีโลกทัศน์และเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติการ ได้แก่ ในภาคเช้า ปฏิบัติการชีววิทยาเรื่อง กล้องจุลทรรศน์และ การจัดเตรียมสไลด์เบื้องต้น โดยมี รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ ดร.อาทิตย์ นันทขว้าง น.ส.อรทัย หวังสันติธรรมเป็นผู้สอน และภาคบ่ายปฏิบัติการเคมีโครมาโทรกราฟี ผศ.ดร.กัลยา จำปาทอง รศ.ดร.วิศณุสรรค์ ชาติอารยะวดี รศ.ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม ดร.ชัยพัฒน์ ลาพินี เป็นผู้สอน และในวันที่17 มิถุยายน 2565 ภาคเช้าปฏิบัติการชีววิทยาโครงสร้างพืชและการจำแนก ลักษณะพืช ผศ.ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ ดร.เสาวลักษณ์ บุญมา น.ส.นฤมล บุญเรือง เป็นผู้สอน และภาคบ่ายเรื่อง กายวิภาคกบ รศ.ดร.นุจิรา ทาตัน นายวิวัฒน์ ถาริน น.ส.ววราภรณ์ ใจบาล เป็นผู้สอน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
20/6/2565 14:21:20น. 761
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน