อธิการบดี ม.พะเยา ร่วมโครงการสภานิสิตสัญจร สู่เสียงสะท้อนนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

21/6/2565 16:39:00น. 644
อธิการบดี ม.พะเยา ร่วมโครงการสภานิสิตสัญจร  สู่เสียงสะท้อนนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
อธิการบดี ม.พะเยา ร่วมโครงการสภานิสิตสัญจร
สู่เสียงสะท้อนนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
                       สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสภานิสิตสัญจร สู่เสียงสะท้อนนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับสิทธิการรับบริการ ในสวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้บริการแก่นิสิต และเพื่อรวบรวม สรุปประเด็นปัญหา และนำเสนอประเด็นปัญหาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งสภานิสิต มีหน้าที่ พิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสิทธิของนิสิต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างมากที่เกี่ยวข้องกับนิสิต เป็นสื่อกลางเพื่อเสนอปัญหาที่นิสิตพบเจอ ให้แก่มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีหน้าที่ดูแลสวัสดิการของนิสิต การพิจารณางบประมาณของหน่วยกิจกรรม และตรวจสอบกิจกรรมและติดตามประเมินผลกิจกรรม
                       เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการสภานิสิตสัญจร สู่เสียงสะท้อนนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ลานกลางแจ้ง อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโดยสภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานสภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา นายกฤษณะ จันนาค เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นพื้นที่ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ระหว่างนิสิตและมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้แบ่งประเด็นการหารือทั้งสิ้น ๕ ด้าน คือด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารและสถานที่ การจัดการพื้นที่ ด้านสาธารณูปโภค และด้านหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับฟังปัญหา และชี้แจงแนวทางในการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน พร้อมรับข้อเสนอของตัวแทนนิสิต ในการเสนอแนะแนวทาง และความต้องการในด้านอื่น ๆ ด้วย กิจกรรมภายในงานได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีการแสดงต้อนรับจาก ชมรมข่วงศิลป์มหาวิทยาลัยพะเยา การแสดงจาก Cover Dance และการแสดงจากชมรมยอดหญ้าบนภูสูง
                       ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร รับฟังทุกประเด็นปัญหา พร้อมรับพิจารณาในข้อเสนอที่สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้นำมาหารือในครั้งนี้ และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อให้นิสิตทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา และเป็นนิสิตที่ตรงอัตลักษณ์ คือ สุนทรียภาพ สุขภาพ บุคลิกภาพ เพื่อให้นิสิตทุกคนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและเรียนอย่างมีความสุข
    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
21/6/2565 16:39:00น. 644
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดี ม.พะเยา ร่วมโครงการสภานิสิตสัญจร สู่เสียงสะท้อนนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

#โครงการสภานิสิตสัญจรสู่เสียงสะท้อนนิสิต #สภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา # มหาวิทยาลัยพะเยา #ี
#sdg3 #sdg4 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน