คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมต้อนรับ " การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงฯ "

24/6/2565 9:24:43น. 305
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมต้อนรับ " การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine "

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมต้อนรับ " การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย " ณ ห้องประชุม Active Learning อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมบุคลากร เข้าร่วมโครงการต้อนรับดังกล่าวฯ

 

ทั้งนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภท Non-Degree โดย ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม ทั้ง 2 หลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ที่ได้จัดการเรียนการสอนขึ้น ซึ่งได้แก่ 1.หลักสูตรนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart Farming 2.หลักสูตรนักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ Smart Meat Processors พร้อมฟังนโยบายการผลิตกำลังคน ของ อว. และโครงการผลิตกำลังคนในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดย นายดนุช ตันเทิดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการ

        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
24/6/2565 9:24:43น. 305
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน