คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

28/6/2565 9:58:28น. 457
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 20 และ 22 มิถุยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 25 คน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรม เข้าศึกษาดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) รุ่นที่ 3 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักสภาพของนักเรียนและมีโลกทัศน์และเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติการ ได้แก่ กิจกรรมปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์
กิจกรรมคณิตศาสตร์กับการสานด้วย Matlab โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ แย้มบางหวาย กิจกรรมสร้างสรรค์กับโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก และกิจกรรมคณิตศาสตร์กับโอริกามิ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร วิทยารัฐ และดร.ธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร/พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
28/6/2565 9:58:28น. 457
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน