คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

28/6/2565 10:00:48น. 565
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันที่ 23-24 มิถุยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 25 คน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ กล่าวเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรม เข้าศึกษาดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) รุ่นที่ 3 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักสภาพของนักเรียนและมีโลกทัศน์และเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติการ ได้แก่ กิจกรรมปฏิบัติการทางชีววิทยา การสกัดดีเอ็นเออย่างง่าย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สืบแสน การสำรวจตัวอย่างและการจำแนกแมลงเบื้องต้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ กิจกรรมปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ การนำไฟฟ้าวัสดุ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ และ ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ และกิจกรรมปฏิบัติการทางเคมี การกลั่นด้วยไอน้ำและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยโครมาโทรกราฟีแผ่นบาง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุสรรค์ ชาติอารยะวดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ นาสมใจ และดร.ธนิษฐา เสมอใจ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม/พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
28/6/2565 10:00:48น. 565
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน