มหาวิทยาลัยพะเยา กองกลาง จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม

29/6/2565 11:36:52น. 234
มหาวิทยาลัยพะเยา กองกลาง จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี สืบสานมรกดกทางวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา กองกลาง จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี
สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
                     มหาวิทยาลัยพะเยา กองกลาง ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดงานพิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม อันก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและผู้จัดงาน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน และเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของชาติให้มั่นคง จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายงานพิธีการ ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านพิธีการของมหาวิทยาลัยพะเยาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
                     เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดย งานประชุมและพิธีการ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ” ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนพิธี” ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม และผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา กลุ่มอำนวยการพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๘ พะเยา คุณวรกันต์ ฉลองชัย คุณสยาม สักลอ และคุณผดุงเกียรติ ผลมาก ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีบุคลากร นิสิต เข้าร่วมการอบรมกว่า ๕๐ คน
                     ทั้งนี้ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการบริหารของรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ได้ตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล จึงให้ความสำคัญในการสร้างเครือข่ายทุกเครือข่าย และเครือข่ายศาสนพิธีถือเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดงานพิธีที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ถือเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่จะช่วยขับเคลื่อนด้านการสื่อสารองค์กร สร้างความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยพะเยา ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ต่อองค์กรต่อไป

 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
29/6/2565 11:36:52น. 234
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา กองกลาง จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม

#มหาวิทยาลัยพะเยา #กองกลาง #ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนพิธี
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน