กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1/7/2565 14:55:49น. 636
GE UNIVERSITY OF PHAYAO
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ช่วงเช้า) เป็นการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 003101 สุนทรียศาสตร์การจัดการในชีวิต ของนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 65 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี คณะเภสัชศาสตร์ และอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ อาจารย์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว ผ่าน Microsoft Teams Live Event มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 6,000 คน(ช่วงบ่าย) เป็นกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 รหัส 64 โดยมี อาจารย์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมและดำเนินการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว และมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการเป็นผู้ประกอบการ ที่พร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัล ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนิสิตจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 1,078 คน ณ ห้อง UB 001 - 005 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
1/7/2565 14:55:49น. 636
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

#GE #UniversityOfPhayao
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน