สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

2/7/2565 16:18:10น. 140
สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 วิทยาเขตเชียงราย ดำเนินโครงการสัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิตให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น จำนวน 40 คน ณ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย


ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้รับฟังความก้าวหน้างานวิจัยและได้ให้ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยแก่นิสิตที่นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย

วิทยาเขตเชียงราย ส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) ได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับห้องที่จะนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยของนิสิต จำนวน 5 ห้อง เพื่อรองรับนิสิตและอาจารย์ในโครงการสัมมนาการศึกษาดังกล่าว สำหรับนิสิตได้นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยซึ่งมีข้อมูลประกอบไปด้วย

บทที่ 1 บทนำ
     ที่มาและความสำคัญของปัญหา
     วัตถุประสงค์
     ขอบเขตการศึกษา
     สมมติฐานการวิจัย
     นิยามศัพท์
     ประโยชน์ที่ได้รับ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
     แนวคิด
     ทฤษฎี
     งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
     กรอบแนวคิดการทำวิจัย
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
     วิธีรวบรวมข้อมูลการสร้างเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ
     วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
     สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

ทั้งนี้ นิสิตจะได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงงานวิจัยให้มีคุณภาพ สามารถนำผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ต่อไป อีกด้วย
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
2/7/2565 16:18:10น. 140
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

#การศึกษาที่มีคุณภาพ #Quality Education #การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน